ĐĂNG KÝ

KÊNH ÔN THI MÔN TIẾNG ANH THPTQG THPT-LHP-TH

Xuất bản 01-09-2021

THEO DÕI

Exercise 4. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the italic part in each of the following questions.

23 lượt thi
20 phút
30 câu hỏi
Bình luận đề thi
Đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia Bình luận
BÌNH LUẬN