ĐĂNG KÝ

KÊNH ÔN THI MÔN TIẾNG ANH THPTQG THPT-LHP-TH

Xuất bản 31-08-2021

THEO DÕI

Exercise 4. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the italic part in each of the following questions.

2 lượt thi
20 phút
20 câu hỏi

Lời giải chi tiết: 0 VND

Đặt mua hoặc dùng Combo để xem Giải chi tiết

ĐẶT MUA
Bình luận đề thi
Đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia Bình luận
BÌNH LUẬN